АКТУАЛНИ НОВИНИ

2023

Download
Съобщение за пресата на iBUS от 03.03.2023 г.
Съобщение за пресата на iBUS от 03.03.20
Adobe Acrobat Dokument 114.5 KB
Download
Съобщение за пресата на iBUS от 2 юни 2023 г.
Съобщение за пресата на iBUS от 2 юни 20
Adobe Acrobat Dokument 143.8 KB
Download
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА
BULG Presseaussendung Allianz Pro Sexwor
Adobe Acrobat Dokument 269.2 KB

2022

Download
ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА ОТ 17.12.2022.pdf
Adobe Acrobat Dokument 248.6 KB
Download
Съобщение за медиите 2 юни 2022 г.pdf
Adobe Acrobat Dokument 335.6 KB
Download
Съобщение на медиите по случай Междунаро
Adobe Acrobat Dokument 95.0 KB

Настоящи правила за Corona в Австрия

Ако тестът ви за Corona е положителен, трябва да го съобщите.

 

Въпреки това от 1 август 2022 г. насам карантина не е налагана. Въпреки това трябва да носите маска FFP2 в продължение на 10 дни, ако сте в контакт с други хора в затворени помещения. Това се отнася и за транспортните средства. Достъпът до домовете за стари хора и здравните заведения обаче е забранен.

2021

16 дни срещу насилието, основано на пола 2021

фокус сексуална работа 

Противно на общоприетото обществено мнение, че насилието срещу сексуалните работници идва най-вече от страна на клиентите, може да се каже, че заклеймяването от страна на държавата и обществото, както и състоянието на правна несигурност, са основните пречки за  достоен живот и работа на сексуалните работници в Австрия.

Сексуалната работа не се предлага само от жени и FLINTA * хора. Понастоящем обаче те представляват по-голямата част от сексуалните работници в Австрия.

Сексуалната работа погрешно се разбира почти винаги като чисто женска, хетеронормативна сфера  на работа.

В тези 16 дни показваме структурното насилие срещу сексуалните работници.

 

Ден 1: Сексуалната работа е работа

Сексуалната работа е работа! Всички хора имат право на свободен избор на професия и на сексуално самоопределение.

Хората, работещи в сферата на сексуалните услуги, трябва да имат правото да определят живота си по самостоятелен и независим начин.

Правното неравно третиране на сексуалните работници в сравнение с други професионални групи е израз на социално- морални концепции и не трябва да влияе на законодателната власт: Трудовите права трябва да бъдат в центъра на дебатите.

Сексуалните работници не продават тялото си, а услуга.

Настояваме за равнопоставеност на сексуалната работа с другите професии! 

 

Ден 2: стигма на проститутките

Сексуалните работници са засегнати от множество негативни конотации. Това включва по-специално възприемането им като престъпници, аморални и порочни хора или дори като носители на определени болести.

Отрицателните черти се приписват на индивидуалния характер на сексуалния работник. Тези конотации обаче не отговарят на действителната социална идентичност на човека. Подобни приписвания и произтичащото от тях заклеймяване водят до дискриминация, изключване и социално обезценяване.

Терминът "стигма на проститутките" се отнася до съвкупността от тази стигматизация, дискриминация и изключване. Стигмата на проститутките се смята за дълбоко вкоренен социално-психологически механизъм на потисничество.

Други последици от „стигмата на проститутките“ са, че е по-лесно да се поддържат отношения на насилие, власт и експлоатация и че тя затруднява професионалната преориентация. 

 

Ден 3: Виктимизация

Широко разпространено е мнението, че сексуалната работа винаги е недоброволна и винаги представлява принудителна експлоатация на жени. Сексуалните работници са обобщени като жертви на насилие и експлоатация. Мигрантите, работещи в сферата на сексуалните услуги, често са приравнявани към жертвите на търговията с хора.

Чрез приписване на статут на жертва и обобщаване на виктимизацията, сексуалните работници са лишени от възможността да вземат решения и да действат. В дискурса на виктимизацията сексуалните работници не се възприемат като самоотговорни личности. Това се случва въпреки факта, че проучванията показват, че тези оценки са до голяма степен погрешни.

Дискурсът често се характеризира с бинарност: еманципирани, бели, европейски сексуални работници се противопоставят на недоброволни, мигрантски сексуални работници. По този начин виктимизацията се формира и от расистки дискурси. 

 

Ден 4: "Нищо за нас без нас"

Лозунгът "Нищо за нас без нас!" изисква никакви политики и разпоредби да не се определят без прякото представителство на групите, които те засягат.

По този начин сексуалните работници и техните самоорганизации изискват да бъдат включени в мерките и политическите процеси, които ги засягат.

В съществуващия дискурс за сексуалната работа често се изтъкват аргументи, без да се дава възможност на засегнатите да изразят мнението си. По този начин дискусиите не се фокусират върху интересите на сексуалните работници. Вместо това много често се използва покровителствена реторика.

Сексуалните работници са експерти в собствения си живот и нужди!

Настояваме за участие на сексуалните работници и техните самоорганизации в процесите на вземане на политически решения, наредби  и закони, които ги засягат! 

 

Ден 5: "Скандинавски модел“

Така нареченият "скандинавски модел" е модел на криминализиране на клиентите. Сексуалните работници остават ненаказани.

Проучванията показват, че сексуалните работници са все по-заклеймявани и маргинализирани от "забраната за закупуване на секс". Освен това насилието срещу сексуалните работници очевидно се увеличава след въвеждането на "забраната за закупуване на секс".

Криминализацията води до по-голяма уязвимост и по този начин сексуалните работници стават по-лесно жертви на насилие. Условията на труд продължават да се влошават.

Забраната за закупуване на сексуални услуги води само до засилване на недоволството, като например изолация, насилие и несигурност. Забраната за закупуване на сексуални услуги не позволява на сексуалните работници да посещават обществени институции, като например консултантски центрове или полиция, ако правата им не се спазват.

Ние отхвърляме "скандинавския модел" и настояваме за пълна декриминализация на сексуалната работа!

 

Ден 6: Криминализация 

Криминализацията на сексуалната работа включва наред с други неща обща забрана на проституцията или наказание на клиентите.

Криминализацията включва също така всички дискриминационни престъпления, свързани със сексуалната работа, като например "сводничеството" и всички допълнителни разпоредби, свързани със сексуалната работа, като например "възрастова защита". Дори и без специални наказателни закони, сексуалните работници вече са защитени - както всички останали лица и професионални групи.  Тези специални разпоредби заклеймяват сексуалните работници като безпомощни жертви.

Равнопоставеното третиране с другите професии би означавало да се премахнат изключенията, които засягат сексуалните работници, и по този начин сексуалните работници вече да не бъдат жертва на правни своеволия.

Настояваме за пълна декриминализация на сексуалната работа и по този начин за равнопоставеност с другите професии! 

 

Ден 7: Ограничение

Правните разпоредби, свързани със сексуалната работа, се характеризират с много ограничения.

В Австрия не съществува хомогенно правно положение. Федералните провинции сами решават кои форми на сексуална работа могат да се предлагат, къде, от кого и при какви условия. В Тирол например законната работа е възможна само в лицензирани публични домове (или в разрешени зони, каквито де факто няма).

Ограниченията принуждават сексуалните работници да преминат в нелегалност: Онези, които не искат да се подчиняват на условията на публичните домове, могат да работят само в нелегалния сектор. Изолацията, причинена от ограниченията, води до по-нататъшна маргинализация и прекаризация на сексуалните работници.

 

Сексуалните работници трябва да имат възможност сами да решават кога, къде и при какви условия искат да предлагат сексуални услуги!

 

Ден 8: Фиктивна самостоятелна заетост

Сексуалната работа може да се извършва само като самостоятелна дейност. По този начин се гарантира, че сексуалните работници могат сами да решават коя услуга искат да предоставят, на кой клиент и на каква цена.

Съдържателите на публични домове налагат много изисквания: цените и услугите, които трябва да се предлагат, са предварително определени, често се отнемат здравните книжки, работното време често не може да се определя свободно и т.н.

Тъй като няма или има малко легални алтернативи, съдържателите на публични домове могат да се възползват от надмощието си. Сексуалните работници се нуждаят от повече алтернативи, тъй като условията на труд в публичните домове често са несигурни и се характеризират с йерархия на власта. Много от сексуалните работниците дори предпочитат да работят в нелегалния сектор поради дадените условия на труд.

Настояваме за повече възможности за легална сексуална работа, за да се отслаби властта на съдържателите на публични домове и да се подобрят условията на труд за сексуалните работници! 

 

Ден 9: Задължителни прегледи

Сексуалните работници в Австрия са задължени да преминават задължителни прегледи на всеки 6 седмици. Тези прегледи се записват в така наречения "Deckel (капак)" на  здравната книжка, която сексуалните работници трябва да носят винаги със себе си, докато работят.

По време на тези прегледи се изследват само някои от възможните болести и инфекции, предавани по полов път. Това не са гинекологични прегледи. От това става ясно, че противно на това, което се представя от политиците, тези прегледи не са "здравни прегледи", а инструменти за контрол. 

Тези прегледи се извършват в противоречие с препоръките на СЗО и други експерти.

Ето защо настояваме за лесен, доброволен и безплатен достъп до прегледи за сексуалните работници! 

Ден 10: Правна несигурност

Сексуалните работници се сблъскват с правна несигурност поради нееднаквото регулиране на сексуалните услуги в Австрия. Правната несигурност се увеличава поради различните процедури за задължителни прегледи, регистрации, данъчни плащания и др.

Освен това информацията често не е достъпна на чужди езици.

По време на пандемията проблемът с липсата и яснотата на информацията, както и с нейната непоследователност, стана особено забележим. Сексуалните работници трябваше и все още трябва да живеят в голяма правна несигурност, която нерядко води до необосновани обвинения.

Правната несигурност и липсата на информация водят до още по-несигурна и уязвима ситуация.

Настояваме за многоезични, по-еднородни и по-ясни разпоредби! 

 

Ден 11: Фиксирано данъчно облагане

Сексуалните работници в Австрия могат да работят само като самостоятелно заети лица, по-специално като "нови самостоятелно заети лица". 

Поради това е необходимо да регистрирате и обявите дейността си в данъчната служба. След това сексуалните работници получават свой собствен данъчен номер и могат да го използват, за да плащат данъците си.

Изменението от 2015 г. предвижда, че сексуалните работниците вече не могат да плащат фиксиран данък от 350 евро на месец чрез съдържателите на публични домове, а трябва да плащат данъци чрез собствения си данъчен номер. Въпреки това много сексуални работници все още трябва да плащат фиксирани данъци чрез съдържателите. Фиксираното данъчното облагане е непропорционално в повечето случаи и води до значителни неблагоприятни последици за сексуалните работници.

Настояваме да се сложи край на фиксираното данъчно облагане на сексуалните работниците! 

 

Ден 12: Тайни разследвания

Нелегалните сексуални работници са изложени на риск от тайни разследвания.

Това означава, че полицейските служители се представят за клиенти и по този начин разкриват дейността на нелегалните сексуални работници. 

Такива така наречени "агенти провокатори", т.е. държавни служители, които трябва да провокират незаконно действие, са много противоречиви. Австрийският Наказателно-процесуален кодекс дори изрично забранява използването на примамки. Въпреки това досега тези действия са останали без негативни последици за полицейските служители и без положителни последици за производството срещу обвиняемото лице, което е било подмамено да извърши престъпление. 

По време на Lockdowns се увеличиха тайните разследвания.

Настояваме да се сложи край на забранените тайни разследвания от страна на изпълнителната власт! 

 

Ден 13: Миграционни разпоредби

Сексуалната работа е силно етнизирана и феминизирана професионална област. Сексистките и расистките структури са очевидни в сексуалната работа.

Мигрантите имат ограничен достъп до работа и често имат затруднен или никакъв достъп до социални помощи. Сексуалната работа предлага на мигрантите сравнително лесен достъп до пазара на труда. Това го прави важен начин за печелене на пари и може да се разглежда като стратегия за самоовластяване и икономическа независимост.

Експлоатацията на работниците мигранти не е проблем, присъщ на сексуалните услуги, а се среща в много професионални сектори. Причината за това е капиталистическата система. За да се избегне експлоатацията, трябва да се подобрят условията на труд и трудовите права на сексуалните работници. 

 

Ден 14: Сексуална работа и Covid-19

Пандемията от корона допълнително влоши несигурното положение на сексуалните работници.

При тази пандемия проблемът с липсата на информация или с нейната яснота, както и с непоследователността на информацията, стана особено забележим. Сексуалните работници трябваше да живеят в голяма правна несигурност, която нерядко водеше до необосновани обвинения и по този начин до изтласкване в още по-несигурно и уязвимо положение.

Много често по време на пандемията сексуалните работници нямаха възможност да се запишат за задължителните прегледи, които се изискват по закон. Съществуващите проблеми, като например фиктивната самостоятелна заетост, се задълбочиха. Сексуалните работници, които не са имали собствен данъчен номер поради фиксираното данъчно облагане, не са могли да кандидатстват за държавна помощ (фонд за подпомагане в затруднено положение).

Забраните за упражняване на професията и по-нататъшната нелегализация на сексуалната работа, водят до загуба на доходи, бездомност и изолация. 

 

Ден 15: Финансиране на консултантски институции

Несигурното финансиране на специализираните центрове за консултиране е в ущърб на сексуалните работници.

Консултантските институции имат за цел да подкрепят и придружават сексуалните работници при различни правни, социални и здравни въпроси. Чрез достъпът до тези институции, се осигурява безопасно и свободно от стигма място за сексуалните работници.

Консултативните институции също така предоставят многоезични информационни материали за сексуалните работници, стремят се към социална дестигматизация чрез работа с обществеността, работят в мрежа с различни участници за подобряване на условията на живот и работа на сексуалните работници и много други.

Поради несигурното финансиране не е осигурена нито поддръжката на съществуващите институции, нито необходимото им разширяване.

Затова настояваме за стабилно и достатъчно финансиране на консултантските институции! 

 

Ден 16: Нарушения на правата на човека

Нарушават се основните и човешките права на сексуалните работници.

Правните разпоредби, приети с помощта на "наратива за защита" на сексуалните работници, които представляват предпазни ограничения, са непропорционални и следователно противоречат на правата на човека.

Тайните разследвания на сексуални работници са забранени от Наказателно-процесуалния кодекс. Незаконната сексуална работа е административно нарушение, а не престъпление. Това показва колко сериозно и дискриминиращо е това действие на изпълнителната власт.

Задължителните регистрации, които се извършват в някои провинции, са намеса в сексуалния живот на сексуалните работници и са стигматизиращи.

Задължителните прегледи за сексуалните работници са несъобразни и явно дискриминират сексуалните работници в сравнение с други професионални групи. 

Правата на сексуалните работници са човешки права!

Download
Съобщение за медиите 17.12.2021
Съобщение за медиите 17122021.pdf
Adobe Acrobat Dokument 158.6 KB

Действащи правила за сексуалната работа

Клиентите могат да влизат в публичните домове между 5 и 23 часа.

Според шестата Наредба за защитните мерки на COVID-19 сексуалните услуги се считат за услуги, свързани с тялото. Следователно, съгласно § 6, параграф 3, те могат да се използват само след представяне на доказателство по смисъла на правилото 2-G. Правилото 3-G се прилага за доставчиците на услуги (§ 11, ал. 2). Задължението за носене на маска FFP2 може да бъде отменено, ако това е необходимо за предоставянето на услугата или ако това прави невъзможно предоставянето на услугата.

 

По принцип същите правила важат и за посещенията по домовете, но клиентите не трябва да представят доказателства.

 

 

Съобщение за медиите 17.12.2021

Международен ден срещу насилието спрямо сексуалните работници

Download
Съобщение за медиите 17.12.2021
Съобщение за медиите 17122021.pdf
Adobe Acrobat Dokument 158.6 KB

Настоящите правила на Corona

"Тестовете в хола" - т.е. антигенните тестове, регистрирани от властите за самотестване - вече не са валидни за откриване на 3G.
Доказателството за наличие на антитела също вече не е валидно като доказателство.
Срокът на валидност на пълните ваксинации вече е само 9 месеца.


Като лице, предоставящо сексуални услуги, се нуждаете от едно от следните удостоверения (3G) на работното си място:

    Антигенните тестове от официалните центрове за тестване са валидни за 24 часа.
    PCR тестовете (тестове за гаргара) са валидни за 72 часа.
    Ваксинация: Доказателство за пълна ваксинация с ваксина, одобрена в ЕС (валидна за 270 дни).
    Хората без австрийска застраховка също могат да се ваксинират безплатно.
    Сертификат за възстановяване (валиден за 180 дни)
    Удостоверение за прекратяване на трудовото правоотношение (валидно за 180 дни)
    До 14.11. включително има преходен период: Ако не е предоставен сертификат 3G, на работното място трябва да се носи маска FFP2. Считано от 15.11. това вече не е валидно и във всички случаи трябва да се предостави едно от горепосочените удостоверения.


Ако работите в заведение, което е класифицирано като нощно хранене, трябва да представите едно от следните доказателства на работното си място:

    Ваксинация: доказателство за пълна ваксинация с ваксина, одобрена в ЕС (валидна за 270 дни).
    Сертификат за възстановяване (валиден за 180 дни)
    Удостоверение за отсъствие (валидно за 180 дни)
    Ако не сте ваксинирани или не сте се възстановили и работите в нощното хранене, трябва да представите доказателство за PCR тест (валиден за 72 часа). Освен това трябва да носите маска, когато сте в пряк контакт с клиенти.


(Проверете в указателя на WKO, за да разберете дали вашето заведение е заведение за нощно хранене. Обърнете се към управителя на заведението, в което работите).


Клиентите навсякъде (независимо дали става дума за нощна гастрономия или не) трябва да предоставят доказателство за 2G. Това означава:

    Ваксинация: доказателство за пълна ваксинация с ваксина, одобрена в ЕС (валидна за 270 дни).
    Сертификат за възстановяване (валиден за 180 дни)
    Сертификат за изолация (валиден за 180 дни)
    Преходен период до 6.12.2021 г.: Дотогава достъпът е възможен и с първоначална ваксинация и допълнителен PCR тест (валиден за 72 часа).

Дори и без застраховка, вече можете да се ваксинирате без регистрация в Messhalle в Инсбрук.

Download
Ваксинация срещу COVID-19
Corona-Schutzimpfung_Bulgarisch.pdf
Adobe Acrobat Dokument 425.2 KB
Download
Правила за поведение по време на корона пандемията
Infoblatt_CoronaRegeln_ab-0802_Bulgaisch
Adobe Acrobat Dokument 76.8 KB
Download
coronavirus-bg.pdf
Adobe Acrobat Dokument 321.2 KB
Download
Препоръки относно сексуалните услуги
pdf.pdf
Adobe Acrobat Dokument 121.2 KB
Download
COVID-19_informatsionen_list_bulgarski.p
Adobe Acrobat Dokument 596.2 KB